سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

از د یرباز کمبود مواد پروت ئینی ناش ی از پد یده خش ک سالی در تأم ین علوفه بر ای دامداران از مهمتر ین دغدغه ها ی کارشناسان کشاورزی و کشاورزان بوده است . از آنجائیکه کشور ایران نیز تجربه کم آب ی و خشک سالی را ط ی سا لیان متمادی داشته و آینده ای نه چندان روشن در انتظارش هست لذا باید با مدیریت بر بحران خشک سالی از پیامدها ی آن کاست. به نظر م ی رسد گ یاهی به نام مانگرو (حرا) در برخ ی از مناطق ایران که شر ایط اقلیمی مشابهی با استان هرمزگان دارد قابل کشت م ی باشد . به منظور کنترل اثرات ز یانبار خش کسالی این ام کان وجود دارد ک ه گ ی اه مانگرو در چن ین مناطقی کشت گردد. علاوه بر این می توان از تجارب دیگر کشورها که دارای جنگلهای مانگرو هستند استفاده نمود . این کشورها اقدام به تش کیل حوضچه های پرورش ماهی، میگو، زنبورداری و همچنین تأم ین علوفه در کنار جنگلها نموده و نیاز پروتئینی خود را برآورده ساخته اند