برنامه ی کامپیوتری PAC (برنامه حفظ و نگهداری) به شما کمک می کند در مدت زمان کوتاهی از موضوعات کلی به موضوعات جزئی تر دست یابید. همچنین برای شروع مطالعه، اطلاعات کاملی را درباره کتاب مورد نظر در اختیار شما قرار می دهد.

شما میتوانید با جستجوی موضوع خود در کامپیوتر، حجم پروژه تحقیقاتی خود را کنترل کنید. بدین صورت که اگر کامپیوتر فهرستی از ۶۰-۵۰ کتاب و یا ۲۰۰ مقاله را به شما نشان دهد بدین معناست که موضوع شما بسیار کلی است.

و برعکس اگر ۲ الی ۳ مقاله و یا یک کتاب را در رابطه با موضوع خود مشاهده کنید نشان دهنده ی این است که موضوع شما بسیار جزئی است

استفاده از CDها و فایل کامپیوتری

علاوه بر برنامه PAC، بیشتر کتابخانه ها از دیسکهای فشرده استفاده می کنند. اطلاعات موجود در آنها درباره یک موضوع به صورت یک فایل ویژه در کامپیوتر ذخیره شده، توسط کامپیوتر خوانده می شود. از این قبیل فایلها میتوان به «نشریات و بروشورهای ماهانه» و «مطالب روانشناسی خلاصه شده» اشاره کرد.

در واژه ی Rom ،CD-Rom بدین معناست که کامپیوتر فایل را برای شما باز میکند و فرد دیگری نمی تواند مطلبی را به فایل اضافه کرده و آن را تغییر دهد.

همچنین سیستم اطلاعاتی دیگری وجود دارد که شامل فایل های کامپیوتری متعددی میباشد. این فایل ها فهرستی از موضوعات مربوط به علوم مختلف (علوم انسانی، اجتماعی و …) را در یک جا جمع آوری کرده، به عنوان فهرست راهنما به کار می برند. در کتابخانه ها دیسک های متعددی وجود دارد و بهتر است که محققان برای استفاده از این دیسک ها از کتابداران (بخش مراجع) کمک بگیرند.

دیسک های کتابخانه، نام های گوناگون ولی کاربرد یکسانی دارند: استفاده از آنها به شما کمک می کند از وضوعات کلی به موضوعات جزئی تر دست یابید و در نهایت مطالب مورد نیاز برای مطالعه را در اختیار شما قرار میدهند.