سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم جهت ارزیابی میزان کارایی فرایند ماشین کاری شکل براده می باشد با توجه به تاثیر میزان سایش درشکل و مشخصات هندسی براده تشکیل شده امکان تخمین پارامترهایی مانندن میزان سایش ابزار با درنظر گرفتن شکل براده وجود دارد طبق تحقیقات انجام شده پارامترهای سرعت برشی و زمان فرایند ماشین کاری دو عامل مهم درسایش ابزار می باشند و درنتیجه این دو پارامتر درتعیین شعاع براده درمناطق مختلف زمانی نیز تاثیر گذار خواهند بود درسالهای اخیر با پیشرفت علوم مختلف روشهای متعدد فراکاوشی درکنار مدلهای رگرسیونی و ریاضی برای تخمین پارامترهای خروجی ماشین کاری ارایه شده است درانی تحقیق کارایی مدل فراکاوشی برنامهر یزی ژنتیک و مدل مرسوم رگرسیونی درتخمین تغییرات مقادیر شعاع برادره دراثر سایش مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.