سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مظاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهدی کرباسیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمجتبی سجادی – دانشگاه آزاد نجف آباد
هادی شیرویه زاد –

چکیده:

امروزه سیرتحولات پرشتاب جهانی سازمان ها را برآن داشته تا برای غلبه برشرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق درمدیریتزنجیره تامین بپردازند زیرا تمامی فعالیت های سازمان را به منظور تولید محصولات و ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر قرارمیدهد دراین مقاله ارتقای زنجیره تامین متشکل از چند تامین کننده چندتولید کننده چندمرکز توزیع و چندین مرکز مشتری درحالت چنددوره ای و با وجود چندمحصول وچندسناریو درنظر گرفته شدهاست و به منظور ارایه مدلی دقیقتر برنامه ریزی تولید یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت نیز درنظر گرفته شده و یک مدل تصادفی دومرحله ای ایجاد شده است درادامه یک مدل تصادفی چندهدفه معرفی می کنیم که ازمقیاس شش سیگما به منظور حداقل سازی عیوب مواد اولیه استفاده می شود همچنین با استفاده از کمینه سازی کمبودها و بیشینه سازی حداقل میزان ارضای تقاضا مدل سعی درایجاد رضایت برای مشتری دارد از سوی دیگر توانایی درنظر گرفتن و مهار کردن ریسک مالی مربوط به گزینه های مختلف طراحی درمدل ایجاد شده است و درنهایت هدف مساله یعنی بررسی عملکرد زنجیره تامین با درنظر گرفتن سود درسرتاسر دورههای زمانی و درسناریوهای گوناگون ارزیابی شده است نتیجه کاریک مجموعه جواب بهینه پارتو استکه می توانددرتصمیم گیری به کارگرفته شود.