سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه خباز – دبیرآموزش وپرورش ناحیه ۷ مشهد

چکیده:

تابشخورشید بزرگترین منبع تجدید پذیر انرژی روی کره زمین می باشد. افزایشمصرفانرژی برق، کاهش منابع سوخت فسیلی و مساله آلودگی محیط زیست؛ سه مساله عمده در گرایشکشورها به سیستمهای انرژی نو و تجدیدپذیر می باشد. علی رغم پتانسیل بالایی که هزینه تولید انرژی های نو دارد، تولید انرژی های نو نه تنها برای مناطق دور از دسترس که از جمعیت اندکی برخوردار هستند می تواند یک گزینه موثر باشد ،بلکه ازدیدگاه زیست محیطی وتوسعه پایدار،دردرازمدت نیزازنظراقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. امروزه درکشورهای نفت خیز ازجمله ایران به علت ارزان ودردسترس بودن سوخت های فسیلی ،تولید برق ازآن ارزان تربه نظر می آید، درصورتی که بافرهنگ سازی وگسترس مفهوم توجیه اقتصادی ،براحتی می توان دریافت که انرژی های نوبالقوه هزینه کمتری خواهند داشت . باافزایش روزافزون بهای جهانی نفت وبه موازات آن کاهش قیمت تجهیزات انرژی های نو ، تولید برق غیرفسیلی باگذشتزمان هم ازنظر اقتصادی درکوتاه مدت وهم ازنظر توسعه پایداردرآینده مقرون به صرفهخواهدبود، به طوریکه پیشبینی شده درصورتی که بهای هربشکه نفتبه ۱۰۰ دلاربرسد دراین صورت تولیدبرق ازانرژی های نو ارزان ترخواهدبود. دراین مقاله به جهت افزایش بازدهی نیروگاه های بادی وتولیدبرق باقابلیت اطمینان بیشتر ؛ مصرف سوختهای فسیلی درروند تولید برق ازنیروگاه های بادی حذفو انرژی خورشیدی جایگزین آن شده است. دراین شرایط نیروگاههای بادی فقط تولید کننده برق بوده ونه تنها هزینه مصرفی آنها ازشبکه برق رسانی حذفمی شود،بلکه باگذشتزمان برمیزان برق تولیدی آنهاافزوده خواهد شد