سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر مرادی فر – دانشگاه سمنان
رضا کی پور –

چکیده:

استفاده ازفیلترهای اکتیو موازی یکی ازروشهای موثرجبرانسازی توان راکتیو و حذف یا محدود نمودن هارمونیک های شبکه های توزیع است دراین مقاله مقدار کمینه ای برای جریان تزریقی فیلتراکتیو با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات PSO و همچنین نرم افزار GAMS محاسبه گردیده و با یکدیگر مقایسه شدها ند دراین روش ابتدا به بررسی پاسخ فرکانسی تحلیل حساسیت ولتاژ و میزان اعوجاج ولتاژ شبکه توزیع درباسهای مختلف شبکه قبل ازنصب فیلتراکتیو پرداخته شدهاست و پس از آن دردو حالت بدون قید جریان نامی و با قید جریان نامی فیلتر اکتیو وضعیت هارمونیکی درشبکه های موردم طالعه موردب ررسی قرارگرفته است.