سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایرج برگ گل – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
حسین افراخته – استادیار گروه برق، دانشکده فنی دانشگاه گیلان
مهدی عالی – دانشجو

چکیده:

یکی از مسایل مهم در برنامه ریزی حمل و نقل عمومی، بهینهسازی شبکه های اتوبوسرانی است. مساله تعیین زمان بندی بهینه شبکه اتوبوس رانی در حالتی که اتوبوس ها دارای تاخیر میباشند، یک مساله بهینه سازی چند هدفه نامعین در مقیاس بزرگ است که حل دقیق آن برای شهر های بزرگ بسیار وقتگیر و در برخی حالتها کاری غیر عملی میباشد. برای بررسی و تحلیل تاثیر تاخیر بر روی زمان بندی بهینه شبکه اتوبوس رانی باید از یک الگوریتم کارا وسازگار با مسایل چند هدفه استفاده نمود. الگوریتم ژنتیک چند هدفه یکی از مناسب ترین روش ها برای بدست آوردن پاسخ توابع چند هدفه میباشد. در این پژوهشبا استفاده از یکمدل رایانه ای مبتنی بر رفتار واقعی شبکه اتوبوسرانی و الگوریتم ژنتیک چند هدفه، توابع هدف مرتبط با مساله زمان بندی مورد تحلیل قرار گرفته و توسط تحلیل احتمالاتی نیزتاثیر تاخیر بر روی زمان بندی بهینه در نظر گرفته میشود.نتایج بدست آمده نشان میدهد که استفاده از الگوریتم ژنتیکچند هدفه وتحلیل احتمالاتی، روشیکارااستکه علاوه بر حفظ فرضیات و پیچیدگی هایمساله زمانبندی، با آن میتوان زمانبندی بهینه شبکه اتوبوس رانی و تاثیر تاخیر بر روی آن را، به خوبی به دست آورد