سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم راستی – کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان فارس
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز
محمدحسین ناصرمعدلی – کارشناس ارشدشرکت آب و فاضلاب استان فارس
یوسف کر – مرکزبهداشت بندرترکمن

چکیده:

آب انبارها بناهای ارزشمندبه جامانده ازدانش سنتی آب جهت ذخیره واستفاده ازآب باران درمناطق گرم وکم باران می باشندوهنوزنیزدربسیاری ازنقاط کشورمورداستفاده قرارمی گیرند.دراین تحقیق ابتدامطالعات میدانی آب انبارهای موجوددریکی ازشهرهای جنوبی استان فارس صورت گرفته ودربازدیدجداگانه ازهرآب انبارکلیه مشخصات سازه ای،معماری،تجهیزات،کیفیت آب وسایرموارد مرتبط بابهره برداری ازآب انبارموردبررسی قرارگرفته است ودرنهایت پس ازبررسی وجمعبندی نتایج بازدیدهای به عمل آمده پیشنهادات لازم جهت بهبودوضعیت موجودآب انبارهاوراهکارهای بهینه بهره برداری ازآنها بابکارگیری روشهای نوین گندزدایی،برداشت وتصفیه آب ارائه گردیده است.نتایج تحقیق بیانگرآن است که مهمترین مسئله آب انبارهاکنترل وضعیت بهداشتی آنهاست ،جهت بهبودوضعیت بهره برداری از آب انبارها می توان ازروشهای تغییرسیستم برداشت آب ازشیوه استفاده ازسطل وطناب به استفاده ازسیستم پمپاژ،نصب مخزن ذخیره ، استفاده ازصافیهای شنی جهت تصفیه آب وضدعفونی منظم آب آب انباراستفاده نمود. میزان حجم مخزن ذخیره آب انبارها نیزقابل توجه است،بعنوان مثال مجموع حجم مخزن ذخیره آب انبارهای موجوددرشهرلاربرابرصدهزارمترمکعب اندازه گیری شده است که این میزان حجم می تواندجوابگوی مصارف شرب کلیه شهروندان درمدت زمات طولانی باشد.اتخاذ تدابیرلازم درخصوص استفاده ازمقادیرزیادآب ذخیره شده درآب انبارهادرزمانهای بروز بحرانهایی مانند زلزله وسیل که سیستم آبرسانی شهردچاراشکال می شودمی تواندراهگشای حل بسیاری ازمشکلات باشدوتحقق این امربابرنامه ریزی وهماهنگی متولیان آب انبارباستادبحران هرشهرامکانپذیرخواهدشد.