سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خردمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
میرمهدی سلیمانی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب

چکیده:

سدلتیان برروی رودخانه جاجرود درفاصله ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار داشته و یکی از اصلی ترین منابع تامین کننده شهر تهران به شمار می رود قرارگرفتن مناطق مسکونی کارخانجات و …درمسیر این رودخانه باعث افزایش آلودگی دراین رودخانه مهم شده است غلظت اکسیژن محلول در یک رودخانه یک شاخص متداول برای سلامت رودخانه است دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP-NN اکسیژن محلول DO درمخزن سدلتیان پیش بینی گردد برای دست یابی به این هدف از آمار هشت ساله از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ کیفی آب رودخانه استفاده شد. شش پارامتر SO4, SO2, NH3, NO3, NO2, PO4 بهعنوان متغیر مستقل و DO به عنوان متغیر وابسته برای مدلسازی توسط مدل (MLP-NNدرنظر گرفته شد به منظور ارزیابی کارایی مدل پیشنهادی از دو آماره مجذور میانگین مربعات خطا RMSE و ضریب تعیین R2 استفاده شد.