سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسرین ثابت سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعلی فرزاد – دانشیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین عشقی – استاد گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استفاده از روغن های خوراکی پسماند به عنوان جایگزین روغن های تازه ، در تولید بیودیزل قابل توجه است. هر چند استفاده از روغن های خوراکی پسماند باعث کاهش قابل توجه هزینه تولید سوخت می شود، اما فرایند تولید سوخت با استفاده از این روغن ها پیچیده تر می باشد. د رحال حاضر استفاده از دو مرحله فرایند کاتالیز شده با اسید و باز، برای تولید بیو دیزل از این روغن ها مورد توجه می باشد. این مطالعه با هدف تولید سوخت زیستی بیودیزل از منابع پسماند د ربهمن ماه ۸۹ و د ردانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. در این تحقیق برای کاهش درصد اسیدهای چرب آزاد روغن در مرحله استریفیکاسیون از یک اسید لیواز به نام فریک سولفات به دلیل افزایش بازده، کاهش هزینه تجهیزات، بازیافت آسان تر و قابلیت استفاده مجدد شد. همچنین برای افزایش پایداری محصول تولیدی دربرابر اکسیداسیون و بالا بردن عملکرد دآن، از ماده مگنسول به عنوان خالص کننده بیو دیزل استفاده گردید. قابلیت این ماده تا حدی است که م یتوان در مرحله خالص سازی بیو دیزل به عنوان جایگزین مرحله آب شویی و یا به عنوان یک مرحله پایش سوخت استفاده شود.