مقاله استرس گرمائی و تاثیر آن بر غلظت هورمون کورتیزول کارگران مطالعه موردی: یک صنعت ذوب فلزات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: استرس گرمائی و تاثیر آن بر غلظت هورمون کورتیزول کارگران مطالعه موردی: یک صنعت ذوب فلزات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ارتعاش
مقاله ارتعاش تمام بدن
مقاله VDV
مقاله ارتعاش راهبران مترو
مقاله مترو تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی نیا مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ دهقان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابایی فریده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس گرمایی به عنوان یکی از خطرات و فاکتورهای آسیب رسان شغلی و مساله ساز در محیط های کاری گرم محسوب می شود. کار کردن تحت شرایط استرس گرمایی ممکن است باعث اختلالاتی در سلامت فرد گردد. مطالعات مختلف نشان داده اند که استرس در محیط های کاری باعث افزایش غلظت هورمون های استرسی مانند کورتیزول می شود. از آنجایی که استرس گرمایی یکی از استرس های جدی در صنایع گرم همچون ذوب فلزات است، این مطالعه با هدف بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون کورتیزول کارگران شاغل در یکی از صنایع ذوب فلزات انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی تعداد ۷۰ نفر در دو گروه مورد و شاهد (۳۵ نفر گروه مورد از واحد ریخته گری و ۳۵ نفر گروه شاهد از سالنی که در آن استرس گرمایی وجود نداشت) مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک برای هر فرد تکمیل گردید و سپس جهت بررسی تغییرات سطح هورمون استرسی (کورتیزول) از افراد در حین انجام کار (در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰ صبح) نمونه خون گرفته شد و نتایج آن مقدار استاندارد هورمون کورتیزول بین ساعات ۷ تا ۱۰ صبح مقایسه شد. جهت بررسی شرایط محیطی نیز شاخص WBGT و (Wet Bulb Globe Temperature) در سه ارتفاع پا، کمر و سر جهت تعیین WBGT متوسط، ارزیابی گردید. همچنین اندازه گیری صدا و روشنایی نیز در نقاط توقف کارگران (ایستگاه های کاری) انجام شد. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج سنجش WBGT نشان داد میانگین شاخص WBGT در گروه مورد ۳۳oC و در گروه شاهد ۱۶٫۷oC بود. همچنین یافته های آزمایشگاهی نشان داد که غلظت کورتیزول در گروه مورد (گروه مواجه با گرما) به صورت معناداری از گروه شاهد بالاتر است (P>0.001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که استرس های فیزیکی محیط کاری نیز می توانند باعث تغییرات فیزیولوژیکی در بدن انسان شوند. بنابراین تغییرات سطح هورمونی و پیامدهای آن در محیط های کاری گرم باید در مبحث بهداشت شغلی مد نظر قرار گیرد.