مقاله استرس شغلی، تحصیلات و توانایی کار در کارکنان پالایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: استرس شغلی، تحصیلات و توانایی کار در کارکنان پالایشگاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس شغلی
مقاله سطح تحصیلات
مقاله شاخص توانایی
مقاله کارکنان پالایشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهکی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استرس شغلی یکی از معضلات اساسی صنایع می باشد که می تواند زمینه ساز مشکلات متعددی مانند بیماری های قلبی عروقی، بیماری های اسکلتی-عضلانی و بازنشستگی زودرس کارکنان باشد. از طرفی خروج زودرس کارگران از محیط کار نیز بر مشکلات صنایع امروز افزوده است؛ در این خصوص ارتقا توانایی کار یکی از موثرترین روش هایی است که از ناتوانی ناشی از کار و بازنشستگی زودرس جلوگیری می کند. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین نمره استرس شغلی با شاخص توانایی کار و تحصیلات در کارکنان پالایشگاه اصفهان بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در میان ۱۷۱ نفر از کارکنان شاغل در پالایشگاه که در گروه های شغلی مختلف مشغول به کار بودند، انجام گرفت. بر اساس روش نمونه گیری انتساب متناسب به ترتیب ۳۳ نفر پرسنل اداری، ۶۹ پرسنل عملیاتی و ۶۹ نفر پرسنل تعمیرکار برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. اطلاعات مورد نیاز از طریق ۲ پرسشنامه استاندارد استرس شغلی و شاخص توانایی کار به صورت خود گزارش دهی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۲۰ و آزمون های آماری و تی تست ANOVA ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد ۸۶% شرکت کنندگان دارای استرس شدید و ۱۴% ما بقی دارای استرس متوسط بودند. میانگین نمره استرس ۱۵۸٫۷ با انحراف معیار ۱۷٫۳ بود که در قسمت استرس شدید قرار گرفت. نمره کل شاخص توانایی کار با میانگین و انحراف معیار به ترتیب ۳۷٫۱۸ و ۳٫۸۶ در حیطه خوب قرار گرفت. ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که شاخص توانایی کار با نمره استرس، رابطه معکوس معنادار دارد.
نتیجه گیری: استرس یکی از مهمترین عواملی بود که بر توانایی کارکنان موثر است، لذا آموزش به منظور غلبه بر استرس شغلی در محیط پالایشگاه به منظور حفظ و ارتقا توانایی کارکنان توصیه می شود.