سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ملازاده شاهرودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمد صلای نادری – شرکت توانیر
ایلدار معتمدی –
همایون حائری – شرکت توانیر

چکیده:

دراین مطالعه استراتژی نوین کنترل جبرانساز استاتیکی توزیع (D-STATCOM برمبنای الگوریتک مترین مربعات بازگشتی چندخروجی MO-RLSارایه می گردد درساختارپیشنهادی ابتدا مولفه هارمونیک فرکانس پایه هریک از سه فاز توسط یک تخمینگر RLS مستقل تخمین زده شده و سپس به یک تخمینگر مبتنی برتکنیک MO-RLS ارسال میگردد به این ترتیب مولفه توالی مثبت منفی و صفر سیگنالهای مولفه فرکانس اصلی سه فاز موردنظر استخراج میگردد ارزیابی کارایی روش پیشنهادی درتشخیص و دنبال کردن سریع و دقیق توالی مثبت جریانهای سه فاز نامتعادل درمقایسه با روش ادالاین چندخروجی و بکارگیری آن بعنوان استراتژی کنترل جبرانساز استاتیکی توزیع ازطریق شبیه سازی یک سیستم توزیع نمونه نامتعادل با بارغیرخطی انجام می شود. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان میدهد که با استفاده ازروش پیشنهادی کاهش هارمونیکهای جریان جبران توان راکتیو و متعادلسازی جریانهای سه فاز بطور همزمان به خوبی انجام می شود