سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آقازاده – کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
کاوه محمدسیروس – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فاطمه سادات مسعودی علوی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

هدف این مقاله ارایه رویکردی نوین درخصوص استراتژی کلان سازمان به عنوان فضای جهت دهنده ی اهداف استراتژی ها و تصمیمات براساس دوره عمر و مبتنی برمفاهیم بی نظمی وهرج و مرج سازمانی وسیستمی است دراین راستا ابتدا با بررسی مفاهیم بنیادی دوعارضه اصلی سازمان یعنی هرج و مرج و بی نظیمی و تفاوت میان آن دو رهیافتی توصیفی اقتضایی درخصوص با مواجهه سیستم با این دو پدیده ارایه گردید درادامه با استفاده تحلیل کیفی تطبیقی همبستگی پویا و معنادار عارضه ی هرج و مرج و بی نظمی با دوره ی عمرسازمان بررسی شد درنهایت با توجه به ارتباط معنادار هرج و مرج با دوران جوانی و بی نظمی با دوران پیری سازمان رهیافت مواجهه ی سازمان با عوارض یاد شده به عنوان رویکردی کلان و مبتنی بردوره عمرسازمان استنباط و معرفی شد حاصل این پژوهش رویکردی نوین و جامع ازاستراتژی کلان مبتنی بردوره عمرسازمان و درفضای پارادایم توصیفی ازمکاتب مدیریت استراتژیک است که بربنیان مفاهیم حاصل ازتئوری سیستم ها تبیین شده است.