سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود کوشش صبا – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
کاظم ارزانی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
جلال جلیلیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فتوسنتز گیاهان وابسته به دی اکسید کربن جو است و طبق نظر بسیاری از محققان یکی از عوامل عمده محدود کننده فتوسنتز در گیاهان گلخانه ای غلظت این گاز در اتمسفر گلخانه می باشد کربن نقش مهمی در فتوسنتز و تولید ماده خشک در گیاهان دارد با این حال غلظت آن درهوا کم است ۳۴۰PPM در گلخانه با توجه به هزینه تاسیسات سوخت و … هدف افزایش عملکرد تاحد ممکن است و باتوجه به اینکه بیشتر تولید محصولات گلخانه ای در فصل پاییز و زمستان می باشد دراین فصول افزایش مدت تاریکی حدود ۱۲ ساعت منجر به کاهش میزان فتوسنتز و افزایش تنفس می گردد. همچنین مسدود بودن فضای گلخانه ای باعث کاهش غلظت دیاکسید کربن اتمسفر گلخانه ای می شود کهدراین حالت تزریق دی اکسید کربن به محیط گلخانه حائز اهمیت فراوان می باشد ودرصورت فراهم بود سایر شرایط نورو دما با افزایش دی اکسید کربن میزان فتوسنتز هم افزایش می یابد. هدف این مقاله بررسی ارتباط بین میزان دی اکسید کربن و پاسخ گیاه و نقش افزایش این گاز در گلخانه می باشد که در این مطالعه مروریکلی برواحدهای اندازه گیری دی اکسید کربن نحوه اندازه گیری و دستگاههای مورد استفاده برای این کار درگلخانه منابع مورد استفاده دی اکسید کربن در گلخانه توزیع CO2 و نحوه کنترل غلظت آن در گلخانه فیزیولوژی جذب دی اکسید کربن کنترل دما و میزان تابش همراه با افزایش CO2 پاسخ گیاهان مختلف به افزایش گاز مزبور زمان تزریق آن در گلخانهه و مشکلات الودگی منابع CO2 شده است.