سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایوب کیانی میلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی و کارشناس سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

به منظور تشخیص عدم قطعیت های واقعی جهت برآورد پارامترها لازم است که نویز در داده های GPS بدرستی تعیین گردد با فرض اینکه نویز موجود در سری زمانی موقعیت فقط نویز سفید است میتوان با افزایش تعداد اندازه گیری ها آن را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. از اینرو دستیابی به پارامتری که بتواند عدم قطعیت های صحیح سرعت ایستگاه های دائمی GPS را بیان کند مورد نیاز است .هدف این مقاله تعیین یک مدل با عدم قطعیت های واقعی برای بیان حرکت ایستگاههای دائمی شبکه محلی SCIGN میباشد که پارامتر های ژئودتیکی آن شامل : حرکات پریودیک با فرکانس های سالیانه و نیم سالیانه و نیز آفست های مهم می باشند . پارامترهای مجهول با استفاده از روش کمترین مربعات وزن دار و با فرض نویز سفید داده های GPS برآورد میشوند و اطلاعات مناسب و مرتبط با آن استخراج می گردد. بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی سری زمانی موقعیت میدان های سرعت و دیاگرام های فازی همراه با پراکندگی RMS باقی مانده های بر آورد شده برای منطقه مورد مطالعه ارائه می شوند.