سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدقلی یوسفی – دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی اسفندیاری کلوکن – گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس
زهرا ذاکری –
ایمان چراتیان –

چکیده:

تلاش برای افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی همواره یکی از دغدغههای جوامع بشری بوده است و بدین ترتیب اندیشمندان علوم مختلف در طی زمان نظریات گوناگونی را در راستای تحقق این هدف طراحی نمودهاند. در نظریات اقتصادی ابتدا متغیرهای درآمد و تولید به عنوان مهمترین شاخصهای رشدو توسعه مورد توجه قرار گرفتند. اما با گذشت زمان ناکارآمدی شاخصهای مذکور به عنوان تنها شاخصهای توسعه آشکار شد و به تدریج مفاهیم جدیدی تحت عنوان توسعه ی پایدار در ادبیات اقتصادی مطرح گردید. اساس تعریف سازمان ملل متحد، توسعه ی پایدار عبارت است ازتوسعهای که نیازهای نسل حاضر را برآورده نماید، بدون آنکه توانایی نسل آینده را در تأمین نیازهای خود به مخاطره اندازددر واقع توسعه ی پایدار به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی توجه دارد. یکی از مهم ترین چالشهای دستیابی به توسعه ی پایدار در بعد زیست محیطی بحران آلودگی هوا میباشد. اطلاعات منتشر شده در سطح جهان حاکی از آن است کهسطح نسبتاً سالم نشرCo2در جهان ۱۴/۵گیگا تن در سال است که معادل ۲/۲۵متریکتن به هر نفر است. همچنین میزان نشرCo2در فضا در ۴۰ سال آینده از حد سلامت و ایمنی فراتر میرود. آلودگیهای کشورهای در حال توسعه نیز در حال افزایشاست. بدینترتیب امروزه استفادهی کارا از منابع در سطح جهان مورد تأیید قرار گرفته است. بیتوجهی به محیط زیست به معنای تهدید مستقیم برای کیفیت زندگی مردم بوده و لذا برای توسعه ی صنعتی یک چالش جدی محسوب میشود. اگرچه صنعتی شدن به عنوان نیروی محرکهی توسعه ی اقتصادی محسوب میگردد، اما نباید به قیمت ایجاد مخاطره در سلامتمحیط زیستو بقای انسانها تمام شود