سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول خطیبی – اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
اکبر فخیره – اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
علیرضا شهریاری – اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل

چکیده:

کوههای تفتان در اطراف شهرستان خاش و در ۴۰ کیلومتری این شهرستان واقع شده است.با توجه به دوری این منطقه از مراکز علمی و تحقیقاتی و با توجه به اینکه فعالیتهای تحقیقاتی چندانی در این منطقه صورت نپذیرفته است، اجرای مدیریتی منطبق با شرایط اکولوژیکی دراین منطقه به منظور بهرهبردای اصولی از این حوزه آبخیز ضروری است . در این تحقیق با نگرشی اکولوژیک به منظور نشان دادن اهمیت و نقش روشهای ارزیابی در شناخت توان حوزه ها اقدام به ارزیابی مرتع و جنینگ خاش شد.. برای استیابی به اهداف نخست در توده های معرف نسبیت به تعیین وضعیت مرتع و نمونه برداری از خاک و گیاه اقدام گردید. در این مطالعه برای اتخاذ یک روش مناسب جهت ارزیابی وضعیت مرتع ، روش ارزش ارزش مرتعVP) با روشهای ۶ فاکتوری و ۴ فاکتوری مورد مقایسه قرار گرفته شد. به ازای هر گونه غالب در هرتیپ ، ۵ پروفیل حفرو از هر یک از آنها نمونه خاک برداشت شد و با نرم افزارSPSS مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش ارزش مرتع (VP) روش مناسبتری برای آگاهی از سلامت مراتع حوزههای آبخیز جنوبی تفتان است. همچنین نتایج حاصل از تعیین روابط خاک – گیاه نشان داد که پارامترهای خاکی تأثیر خاکی تأثیر یکسانی بر روی تیپهای گیاهی ندارند.