سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جبار باباشاهی – دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی – دانشگاه تربیت مدرس
لیلا سادات خداشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اتخاذ رویکردهای انبساطی یا انقباضی در زمینه سرمایه گذاری در حوزه آموزش و توسعه سرمایه های انسانی می تواند زمینه ساز انعطاف پذیری و افزایش سطح مهارتها یا راکد ماندن قابلیت های منابع انسانی گردد. پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی با بهره گیری از مدل پیشنهادی مایلز و اسنو در یک مجتمع صنعتی انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۱۱۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان است. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و سیستماتیک است که تعداد نمونه ۲۸۵ نفر برآورد شده است. برای تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی از روش های تجزیه و تحلیل SWOT و ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده گردیده است. داده های تحقیق با استفاده از ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق، شرکت ضمن دارا بودن وضعیت مناسب داخلی در حوزه توسعه منابع انسانی ( ۲,۰۱ )، در محیط خارج ( ۲,۳۹ ) نیز دارای فرصت های مناسبی است. بنابراین، توصیه می گردد، استراتژی کلی پیشنهادی در حوزه توسعه منابع انسانی این شرکت، استراتژی تهاجمی ( کسب منابع انسانی ) است، بدین معنی که با شناسایی و کسب مهارت ها، مدیریت عملکرد نتیجه گرا و شناسایی نیازهای کارمندیابی زمینه توسعه و بهره برداری از منابع انسانی را فراهم سازد.