سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه تیموری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
توحید احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت ع

چکیده:

طرح استراتژی توسعه شهری، رویکردی راهبردی است که هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه با استقبا مواجه شده است. طرحهای استراتژیک میتوانند شهرداریها و نهادهای مردمی را از حالت انفعا بیرون آورند و به آنها نقشی فعا و هدفمند درجهت توسعه شهر اعطا نمایند. این فرایند یک ساختار برای استراتژیهای رشد اقتصادی که جزء لاینفک ویژگیشهر هستند تعیین میکند. به طور همزمان این فرایند شرایطی برای ایجاد شهر پایادار فاراهم مای آورد و در بیشاتر حالتهاا بار روی رشد اقتصاد محلی تاکید میکند و هدف آن بهبود کارایی اقتصادی، ایجاد طیف وسیعی از اشتغا و توسعه و ارتقای خدمات است. اگرچه CDS را نمی توان جایگزین طرحهای شهری دانست ولی به عنوان مکمل و تقویت کننده این طرحهاا مای تواناد نقاب بالادساتی را در تدوین استراتژیهای شهری به عهده گیرد . در این پژوهب سعی بر آن است تا ضمن بررسای فرآیناد و الاو CDS ، به نقش آن در توسعه شهری پرداخته شود.