سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد منصوری گرگری – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
جعفر نصرالله پور – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
رضا صفوت – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

چکیده:

با توجه به اینکه در بازار برق ایران پرداختی بابت تولیدبرق به صورت١PAB می باشد در این بازار پیشنهاد قیمت و شناسایی رفتار سایر بازیگران از اهم ی ت بسیارزیادی برخوردار می باشد به طوریکه عدم دقت درانتخاب استراتژی قیمت دهی، باعث کاهش سود و درآمد کسب شده از بازار می شود. در این مقاله ضمن شناساییمتغیرهای تاثیرگذار بر پیشنهاد قیمت، سعی گردید مدلی که بتواند قیمت روز بعد را شناسایی کند با استفاده از مدلرگرسیون خطی تخمین و ضرایب آن، محاسبه شود . در این تحقیق برای بررسی ایستایی متغیرهای به کار رفته از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شدهاست. نتایج تخمین و برازش مدل بیانگر وجود ارتباط معنی دار بین متغیرهای حداکثر قیمت فروش شرکت و میانگین قیمت بازیگران بازار در روز قبل و تغییرات پیش بینی بار نسبت به روز قبل، با قیمت پیشنهادی است.از این مدل می توان برای شناسایی قیمت در بازار و کسب درآمد و به تبع آن سود بیشتر برای نیروگاههای تولید کننده برق استفاده نمود.