سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی صمدی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدیدساختار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ظریف –
مهدی علومی – شرکت برق منطقه ای خراسان
حمیدرضا نی ساز – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

یکی از اهداف مهم هرعرضه کننده کسب بیشترین سودازبازار برق می باشد واضح است شرکت دربازاربورس براستراتژی شرکت دربازار روزانه تاثیرگذار خواهد بودمیتوان بهترین استراتژی از دید یک عرضه کننده استراتژی است که سود مورد انتظار از شرکت دربازار بورس و نیز سودانتظاری از شرکت دربازار روزانه را بصورت توامان مورد نظر قرار دهد و با درنظر گرفتن قیود لازم بهترین قیمت دهی دراین دوبازار را داشته باشد دراین مقاله روشی مبتنی برتکرار برای ارزیابی سود مورد انتظار عرضه کننده از شرکت دربازا ربورس و بازار روزانه پیشنهاد شده است از مزایای روش ارایه شده می توان به مدلسازی کارا هنگام UL شدن اجبار فنی به تولید درحالیکه بازیگر برنده نشده واحد اشاره کرد.