سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی خطی دیزآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
جابر برمکی کردکلایی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مجتبی محمدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

در حال حاضر دنیا با دو بحران بزرگدر زمینه انرژی روبرو است، آلودگی محیط زیستدر اثر احتراق سوختهای فسیلی وپایان پذیر بودن سوختهای فسیلی. به همین دلیل در برنامهها و سیاستهای بینالمللی در راستای توسعه پایدار جهانی، نقشویژهای به منابع تجدیدپذیر انرژی محول شده است . هرچند در شرایطی که در کشور ما قیمت پایهای انرژی فسیلی تاکنون بسیار پایین بوده است، راه انداختن استفاه از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید زیست توده و زمین گرمایی بسیار مشکل میباشد. .این در حالی است که باید خیلی سریع انرژیهای تجدیدپذیر را در کشور توسعه دهیم. توسعه انرژیهای تجدیدپذر منافع اقتصادی و اجتماعی مختلفی را به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها حفظ منابع محدود سوخت فسیلی و استفاده از آن در کارکردهای مفیدتر است. از طرفدیگر کاهشآلودگی محیط زیست را به دنبال دارد. همچنن قابیلتتولیدغیرمتمرکز برق از انرژیهای نو، فرصتپیشرفتو توسعه را برای نقاط دور افتاده و روستا ها فراهم ساخته و موجب تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و جلوگیری ازمهاجرت آنها به شهرها میشود. در این مقاله استفاده بهینه از انرژی با کاربرد انرژی نو مورد برسی قرار گرفته است