سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان حیدریان فروشانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا آراسته – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

ایجاد بازار رقابتی در صنعت برق موجب بهبود بازدهی سیستم قدرت و مشارکت فعال همه بازیگران بازار می- شود. نقش کلیدی خرده فروش در بازار، خرید انرژی از بازار عمده فروشی و فروش آن به سایر مشترکین در بازارخرده فروشی میباشد. در سالهای اخیر تحقیقات گستردهای در رابطه با مشارکت خودروهای برقده و بارهای پاسخگو در بازار برق صورت گرفته است. لذا در این مقاله فرض بر این است که خرده فروش برای تأمین بار مشترکین و به منظور بیشینه کردن سود خود، علاوه بر خرید انرژی از شبکه بالادست، میتواند از نهادهای گردآورنده خودروهای برقده و نهادهای گردآورنده بار(عرضهکنندگان برنامههای پاسخگویی بار) نیز استفاده نماید. مدل پیشنهادی یک مسئله بهینه سازی غیر خطی است که در آن قیود مربوط به نهادهای گردآورنده خودروهای برقده و بار به طور مجزا در نظر گرفته شدهاست. نهایتاً مدل ارائه شده به کمک دادههای بازار اسپانیا در سال ۲۰۰۲ پیادهسازی شده و نتایج بدست آمده بررسی شده است. نتایج حاصل، بیانگر تأثیر بسیار زیادمنابع پاسخگویی بار و ذخیره سازها در بهبود سود موردانتظار خردهفروش است.