سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید مسعودی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم اجتماعی
راضیه شامخنیا –
مریم جعفرزاده گل –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه بین خصوصیات کاربران اینترنت و نحوه برخورد آنها با مدیریت بحران و ابعاد آن است. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران اینترنتی بوده و از بین آنها نمونه به حجم ۳۸۵ نفر به صورت در دسترس انتخاب و با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه بسته پاسخ تحت وب مورد مطالعه قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد، بین ویژگیهای زمینهای، میزان و نحوهی دسترسی و رضایت از اینترنت با آگاهی از ابعاد مدیریت بحران، آموزش مقابله با بحران، پیگیری اخبار بحران کشور، یاددهی و فرهنگسازی آن و برخی متغیرهای دیگر رابطه وجود دارد