سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان طاهری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی بدری – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
محسن احمدیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بدلیلِ چند انحصاری بودنِ رقابت در بازارهایِ برقِ تجدیدساختار یافته، نیروگاهها میتوانند با اتخاذ استراتژیهایِ قیمتدهیِ مناسب سود بیشتری در مقایسه با بازارِ رقابتیِ کامل کسب نمایند. در این مقاله برایِ مدل کردنِ مسئلهیِاستراتژیِ قیمتدهیِ امنیتمقید نیروگاهها از روشِ برنامه- ریزیِ دولایه استفاده شده است. در لایهیِ مشرف برنامه- ریزیِ دولایه سود هر نیروگاه بیشینه شده و در لایهیِ دیگرِ آن بهرهبردارِ مستقلِ سیستمISO)با توجه به قیدهایِ بهرهبرداریِ ایمن از سیستمِ قدرت، بازار را تسویه و قیمتپرداختی به نیروگاهها را بر اساسِ پرداخت بر مبنایِ پیشنهاد فروش تعیین میکند. همچنین برایِ تعیینِ پاسخِ بهینهیِ مسئلهیِ برنامهریزیِ دو لایه، از تابعِ حساسیت سود هر نیروگاه به استراتژیِ قیمتدهیِ اتخاذ شده بهره گرفته شده است.