مقاله استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت تعارض
مقاله استراتژی های مدیریت تعارض
مقاله ساختار سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جفره منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: بابابیک ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساسا در سازمان ها، درجات مختلفی از سطوح اجرایی وجود دارد و مدیران رده های مختلف در هر سطح بدلیل سروکار داشتن با افراد جامعه و سرپرستی کارکنان در حیطه نظارت خود، روزانه با چالش ها و تعارض های فراوانی در سازمان خود روبرو هستند. یکی از مهمترین ویژگی های رهبران سازمان های موفق، به کارگیری یک استراتژی و شیوه مناسب برخورد با تعارض ها و عوامل اختلاف زا در سازمان است. روش تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن مدیران و مسوولان کلیه شعبات تامین اجتماعی مستقر در شهر تهران است که مجموعا ۴۰۰ نفرند و حجم نمونه ۲۰۰ نفری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی اندازه گیری شامل دو نوع پرسشنامه: (۱) و (۲) است که پرسشنامه (۱) به استراتژی های مدیریت تعارض و پرسشنامه شماره (۲) به ساختار مربوط می شود. ابزار دیگری که برای کاهش خطا مورد استفاده قرار گرفت، مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه بوده است. اطلاعات به دست آمده پس از مقایسه تک تک سوالات دو پرسشنامه با یکدیگر تحت نرم افزارSpss  مورد تحلیل و محاسبه قرار گرفت و برای تعیین ارتباط متغیرها از آزمون کارل پیرسن (آزمون واگرایی) استفاده گردید و سطح معنی داری (۰٫۰۵) در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون کارل پیرسن، فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و نهایتا با توجه به روابط معنی داری بین استراتژی های مدیریت تعارض با ساختار سازمانی نیاز به آموزش، نگاه به کارکنان با دید سرمایه ای، مشارکت کارکنان و استفاده از نظرات آنان در تدوین استراتژی و نظارت های غیر محسوس احساس می شود.