سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ضیاءالدینی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران، تهران صندوق پستی ۱۴۹۴ – ۱۳۱
عباس جعفری جید –
علی ذاکری –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی اثر دما و زمان بر حلا لیت کاتچین ها و کافئین از برگ سبز چای ایرانی پرداخته شده است و بهترین ترکیب دما، زمان برای استخراج هر یک از کاتچینهای EC, C, EGC, EGCG و کافئین به کمک آب ارائه شده است. سپس با توجه به مدل ریاضیاتی استخراجشده از قانون دوم فیک، ضرائب نفوذ برای ترکیبات فوق محاسبه شدند و اثر دما بر آنها مورد بررسی قرار گرفت . استخراج این مواد توسطدو فرآیند نفوذ کند وتند انجام میشود. نتایج نشان میدهند که مرحله نفوذ در داخل ذرات جامد مرحله کنترل کننده فرآیند استخراج میباشد.