سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
کیقباد شمس – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیده آهی – دانشجوی دکتری

چکیده:

در این مقاله استخراج پیوسته و ناپیوسته کرمΙΙΙ)با استفاده از غشاء مایع امولسیونیELM)مورد مطالعه قرارمی گیرد که هدف اصلی مقایسه فرآیند پیوسته و ناپیوسته می باشد. در این مقاله مقادیر بهینه ی متغیرهای تأثیر گذار بر فرآیندمانند غلظت ماده فعال سطحی و غلظت ماد هی حامل با انجام آزمایشات فرآیند ناپیوسته تعیین شده و مقادیر بدست آمده در فرآیند پیوسته بکار رفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد میزان استخراج در شرایط بهینه برای فرآیند ناپیوسته وپیوسته بترتیب معادل ۸۹/۹% ۹۹و % می باشدکه نتایج حاصل نشانگر برتری فرآیند پیوسته در مقایسه با فرآیند ناپیوسته در شرایط یکسان می باشد