سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید اعتضادی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسن مرادی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحید ابوصالبی – دانشجوی دوره دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پتانسیلهای برانگیخته، پاسخ الکتریکی مغز به تحریک های خارجی هستند. بررسی پتانسیلهای برانگیخته دارای کاربردهای مختلف تحقیقاتی و کلینیکی است. این امر سبب شده روشهای متعددی برای استخراج EP از داخل سیگنال ثبت شده از سطح سر مطرح شود. مشکل موجود نسبت سیگنال به نویز بسیار پائین سیگنالهای ثبت شده است. در این مقاله برای استخراج پتانسیلهای برانگیخته تک ثبت روش تنظیم زیرفضا ارائه شده است و روش مناسبی برای تخمین پارامترهای آن نیز پیشنهاد شده و بکار رفته است. نتایج حاصل از اعمال اگلوریتم تنظیم زیرفضا به دادگان شبیه سازی و واقعی نشان می دهد که این روش برای تخمین پتانسیلهای برانگیخته تک ثبت بسیار مناسب است.