سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه فرزانه کناری – دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دا
آرمان آوند فقیه – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
سهراب ایمانی – گروه حشره شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ته
مهرداد تبریزیان –

چکیده:

کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae Zeller مهمترین آفت انار در ایران میباشد که علاوه بر انار از روی گیاهان میزبان دیگر نیز گزارش شده است. گیاه میزبان یکی از عوامل مؤثر بر روی ترکیب فرومون جمعی تهای یک گونه است. در این تحقیق اثر رژیم غذایی (جیره غذایی نیمه مصنوعی و میوه انار) بر ترکیب مواد شیمیایی فرار اختصاصی تولید شده توسط افراد ماده پروانه کرم گلوگاه انار بررسی گردید. استخراج ترکیبات فرار با دو روش مختلف بوسیلهSPME صورت گرفت. تجزیه شیمیایی مواد استخراج شده به وسیله گازکروماتوگرافی- طیف سنج جرمی (GC-MS انجام شد. نتایج حاصل از روش استخراج بوسیله تماس فیبر SPME با قسمتPapillae anales اندام تناسلی حشرات ماده پرورش یافته بر روی غذای نیمه مصنوعی سه ترکیب اختصاصی مشترک را در پروانه های ماده نشان داد. اما هیچ ترکیب اختصاصی مشترکی در بین پروان ههای ماده پرورش یافته بر روی میوه انار مشاهده نشد. در روش استخراج تؤام ازHeadspaceو تماس فیبر SPMEباPapillae anales نیز یک ترکیب اختصاصی مشترک در بین پروانه های ماده در هر رژیم غذایی تعیین شد که با یکدیگر متفاوت بودند. نتایج این تحقیق نقش گیاه میزبان بر ترکیبات اختصاصی فرار تولید شده توسط افراد ماده شب پره کرم گلوگاه انار را تأیید کرد.