سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر امیری – دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عباس ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد
نجمه ناطوری –
مجتبی بهمنی –

چکیده:

اندازه گیری آفت کش ها و تاثیرات زیان آور آن از جمله عوامل شیمیایی و فیزیکی برروی سیستمهای زنده ای مثل گیاهان و جانوران باعث شده که محققین زیادی به مطالعه روشهای اندازه گیری آفت کشها بپردازند که دراین میان روش اندازه گیری آفت کش درنمونه عسل مورد توجه قرارگرفت برای استخراج ترکیب مورد نظر درنمونه عسل روش استخراج مایع – مایع هموژن به کارگرفته شد پارامترهای موثر درراندمان استخراج به صورت یک متغیر درزمان بهینه سازی گردید که بهصورت زیر می باشد حجم متانول ۵ میلی لیتر حجم کلروفرم ۱/۵ میلی لیتر مقدار نمک NaCl 14 گرم و حجم نمونه آب ۵۰ میلی لیتر دراین روش مقدار رنج خطی دینامیکی ۰/۰۰۱-۲۰ ppm با ضریب همبستگی ۰/۹۹۸۷ برای این ترکیب بدست آمد دقت روش برای ۱۲ استخراج و اندازه گیری در غلظت ۱۹ppm این ترکیب برحسب انحراف استاندارد نسبی RSD% بین ۶/۵ و حدود تشخیص تا زیر ۰/۰۰۱ بدست آمد. میزان بازیافت نیز درگستره ۱۰۱% تغییر می کند که نشان دهنده صحت خوب روش می باشد.