سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه زهرا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

حمل روسب از جمله ویژگی های شاخص رودخانه ها در شزایط طبیعی است. در این مطالعه سعی شده رابطه ای مناسب به منظور برآورد رسوبات معلق روخانه تالار استخراج شود. برای این امر از اطلاعات دبی و غلظت نمونه ای برداشت شده در ایستگاههای هیدرومتری شیرگاهو کیاکلا که در مسیر اصلی رودخانه قرار دارند استفاده شده و منحنی سنجه در حالتهای مختلف رسم و مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به معیارهای مورد نظر منحنی سنجه حد وسط به عنوان گزینه بهتر بدست آمد. در ادامه با توجه به روابط بدست آمده میزان رسوب معلق سالانه میانگین رسوب سالانه در ایستگاههای مورد نظر با استفاده از منحنی سنجه یک خطی و منحنی سنجه حد وسط ردست آمده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان رسوب با استفاده از داده های دبی روزانه و معادله دبی آب-دبی رسوب از منحنی سنجه حد وسط در هر دو ایستگاه به میزان دو و نیم برابر بیشتر از میزان رسوب محاسبه شده با استفاده از داده های دبی روزانه و مهادله دبی آب – دبی از منحنی سنجه یک خطی می باشد. همچنین میزان اورد رسوب معلق در ایستگاه کیاکلا در پایین دست رودخانه به میزان یک و نیم برابر آورد رسوب معلق در ایستگاه شیرگاه می باشد.