سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسن قاسمیان یزدی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طبقه بندی تصاویر ابرطیفی به دلیل ابعاد بالای فضای ویژگی و کمبود نقاط آموزشی همواره تحت تاثیر پدیده هیوز قرار دارد برای مقابله با این مساله رهیافتهای گوناگونی ارایهشده اند که برخی برکاهش تعداد ویژگیها و برخی دیگر براستفاده ازروشهای طبقه بندی با حساسیت کمتر به تعداد نقاط آموزشی و یا براستفاده از اطلاعات مکانی تاکید دارد درالگوریتم های کاهش ویژگی به بردارهای روشنایی پیکسلها به صورت منفرد نگریسته می شود به علاوه هریک از مولفه های بردار به عنوان عنصری مجزا مورد بررسی قرارمیگیرد ما برآن هستیم که به مولفه های بردار شدت روشنایی پیکسلها به عنوان نقاط نمونه از یک منحنی مشخصه بازتاب طیفی ناحیه متناظر با پیکسل امضای طیفی پیکسل نگاه کنیم و به وسیله آنها و بکمک نظریه تقریب توابع منحنی را بازیابی کنیم روشی که برایتقریب امضای طیفی به کارگرفته می شود تقریب PADE است که از جمله قوی ترین روشها درتقریب تابعی است.