سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد عسکری – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
عسگر فرحناکی – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمود امینلاری – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهسا مجذوبی – بخش علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

خصوصیات رئولوژیک محلول های آبی موسیلاژ استخراج شده از دانه اسفرزه (. Plantago ovata L ) مورد بررسی قرار گرفت . ویسکوزیته هیدروکلوئید دانه اسفرزه در دامنه وسیعی از سرعت برشی از ۲ تا s-1230 بعنوان تابعی از غلظت ( ۱/ ۰، ۲/ ۰، ۴/ ۰ و ۶/ w/w % 0 )، دما ( ۵، ۱۵ ، ۲۵ ، ۴۰ ، ۵۰ و ۶۰ °C ) و ۲/۵ ) pH ، ۴، ۷ و ۱۰ ) اندازه گیری گردید . برای همه محلول ها یک رفتار غیر نیوتنی رقیق شونده با برش مشاهده ش د.رفتار رقیق شونده با برش ، با بالا رفتن غلظت از ۱/ ۰ تا ۶/ ۰ بیشتر قابل مشاهده بود . از فرمول قانون توان برای همبستگی بین تنش برشی و سرعتبرشی داده ها استفاده گردید و شاخص ویسکوزیته ( k) و شاخص رقتار جریان ( n) بدست آمد . غلظت هیدروکلوئید ، pH و دما تاثیر معنی داری برروی ویسکوزیته داشت. بطور کلی تغییرات pH از ناحیه اسیدی به قلیایی سبب افزایش ویسکوزیته محلول ها گردید