سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر فرید امینیان مدرس – دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن سریانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استخراج ویژگی با قدرت جداکنندگی مناسب، مهمترین مرحله برای تشخیص رفتار انسان در ویدیو است. معرفی و شیوه محاسبه نقاط اتکای سیاهه بدن در هر فریم به کمک شبکه عصبی RBF در این مقاله تشریح شده است. از شبکه عصبی به عنوان ابزار تخمین تابع دوبعدی سیاهه بدن استفاده شده و مراکز توابع حلقوی به عنوان نقاط اتکای بدن معرفی شد هاند. به کمک نقاط اتکا، استخوا نبندی سیاهه به کمک یک گراف مدل شده و این گراف به عنوان ویژگی معنایی برای عمل تشخیص رفتار انسان مورد بهره برداری قرار گرفته است. در بخش نتایج، نشان داده ایم که این ویژگی ن هتنها به صورت بصری مدل خوبی از حالت بدن انسان ارایه م یکند، بلکه در هنگام استفاده در دسته بند HMM ، نرخ صحت و دقت خوبی را از خود بروز می دهد.