سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زویا فرج پور – دانشگاه پیام نور

چکیده:

تخمین و استخراج دقیق موجک لرزه ای در پردازش و تفسیر داده های لرزه ای بازتابی ژئوفیزیکی از اهمیت زیادی برخورداراست. تاکنون روشهای مختلفی برای تخمین موجک معرفی شده است. در این مقاله تخمین و استخراج موجک لرزه ای بر مبنایبرگردان داده های لرزه ای سه بعدی )یکی از تکنیکهای بروز ژئوفیزیکی( در محل چاه استفاده شده است. در مطالعه حاضر، که میتبی بر داده های واقعی است، با استفاده از اطلاعات نگاره های چگالی و صوتی چاه، مدلی از سری ضرایب بازتاب و تغییرات مقاومت الکتریکی در محل چاه ساخته می شود. نتایج نشان می دهد تخمین موجک چشمه لرزه ای برای انجام تفسیر لرزه ای، در مرحله بعد، با دقت خوبی انجام گرفته است