سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروس صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمدهادی افشار – دانشی ایران ار گروه آب دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ، تهر

چکیده:

سهم عمده تامین نیاز آبی بخ شهای مختلف در ایران بر عهده منابع آب سطحی است. آورد رودخانه به مخزن سد در دور ههای گوناگون برابر نیست و این سبب تغییرات در ذخیره مخزن م یشود. از همین روی برای سد منحنی فرمان تعریف م یکنند ک ه خروجی مخزن در هر دوره زمانی را به ذخیره مخزن در آن دوره و آورد رودخانه مرتبط م یکنند. در این مقاله منحنی فرمان به صورتی دیگر تعریف شده و به جای خروجی هر دوره، ذخیره دوره پس از آن را وابسته به ذخیره و آورد آن دوره قرار داد های م و مقادیر بهینه آن را با برنام هریزی غیرخطی به دست آوردیم و در ادامه مقادیر بهینه بهر هبرداری آزاد از سد را ب ا استفاده از اتوماتای سلولی به دست آورده و به وسیله نتایج آن منحنی فرمان سد را با برنام هنویسی غیرخطی به دست آوردی م. در پایا ن مورد مطالعاتی مخزن سد دز را برای باز ههای زمانی گوناگون بررسی کردیم که در همه این حالات مقادیر بهینه به دست آمد ه، با مقادیر بهینه به دست آمده از برنام هریزی غیرخطی منحنی فرمان خروجی مخزن، یکی است.