سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس پارسائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
محمدمهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
کوروش قادری – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

فرایند پخشیدگی آلودگی در رودخانه ها بسیار پیچیده است و یکی از پارامترهای بسیار مهم در شبیه سازی انتقال آلودگی در رودخانه ها ضریب پخش آلودگی می باشد. برای توسعه مدل های عددی جهت شبیه سازی انتقال آلودگی در مجاری روباز محاسبه ضریب پخش مورد نیازمی باشد.هرچقدر دقت پیش بینی و محاسبه این پارامتر بیشتر باشد دقت و صحت مدل های عددی نیز بیشتر می شود. برای محاسبه ضرایب پخشمعادلات گوناگونی با استفاده از روش های روش های تجربی ،تحلیلی و ریاضی ارائه شده است روش های تحلیلی و ریاضی، به علت پیچیدگی محاسبات و روش های تجربی به علت خطای زیاد، مورد توجه قرار نگرفته اند. بنابراین مهندسین هیدرولیک روش های هوش مصنوعی را پیشنهاد نموده اند. در این تحقیق پارامترهای مهم در هیدرولیک مسئله پخشیدگی در رودخانه ها با استفاده از آنالیز ابعادی استخراج شده و سپس با استفاده از روش GMDH ار تباط بین پارامترها استخراج و مقدار ضریب پخش اندازه گیری شده تخمین زده شده است.