سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نشاگر – کارشناس ارشد آزمایشگاه مرجع تست فن ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
نادر پیرمرادیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:

یکی از راهکارهای افزایش راندمان مصرف آب برآورد دقیق تبخیرتعرق است که به کمک آن می توان مدیریت مصرف آب دربخش کشاورزی را بهبود بخشید. از اینرو توسعه مدلی برای برآورد ساده و دقیق تبخیرتعرق مرجع امری ضروری و اجتنابناپذیر است. این مطالعه به منظور استخراج معادلاتی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو اقلیم مرطوب (بابلسر) و نیمهخشک (گرمسار) بر پایه دادههای در دسترس و با هدف کاهش دادههای مورد نیاز و ساده نمودن فرآیند محاسبات انجام شد.مطالعه بر پایه اطلاعات ماهانه یک دوره ده ساله انجام شد. از دادههای پنج سال اول جهت واسنجی و پنج سال دوم جهتارزیابی معادلات مستخرج استفاده شد. مقادیر تبخیرتعرق محاسبه شده از روش پنمن مانتیس فائو به عنوان متغیر وابسته درفرآیند رگرسیون چند متغیره جهت استخراج معادلات لحاظ گردید. نتایج بیانگر آنست که با قبول کمی خطا و از طرفی نیاز بهاطلاعات کمتر نسبت به روش پنمن مانتیس فائو، با استفاده از معادلات حاصل از رگرسیون چند متغیره میتوان اقدام بهبرآورد تبخیرتعرق مرجع نمود. نتایج ارائه شده در این پژوهش برای مناطق مورد مطالعه، به کاربر این امکان را میدهد تا باتوجه به پارامترهای در دسترس و دقت مورد انتظار معادلات مناسب را جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع انتخاب کند.