سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا رهنما – کارشناس ارشد برق-کنترل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
محمدرضا عاروان – استادیار، مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

استفاده از فیلتر کالمن بهعنوان یک تخمینگر زمانواقعی در کاربردهای ناوبری و ردیابی هدف بسیار معمول است. اما چنانچه کاربرد رویخط مدنظر نباشد، میتوان دقت تخمین بهدست آمده را با هموارسازی، بهصورت خارجخط، به میزان قابلتوجهی بهبود بخشید. در این مقاله مشخصات سینماتیکی یک جسم پرنده با مانور بالا، یعنی موقعیت، سرعت و شتاب آن در فضا با استفاده از هموارساز کالمن فاصله ثابتRTS استخراج شده است. حرکت جسم پرنده در فضا با استفاده از مدلهای شتاب سینگر و جرک سینگر مدل شده است و مقایسه بین این دو مدل با شبیهسازیهای مونتکارلو نیزصورت گرفته است.