سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – استانداری یزد

چکیده:

امروزه سازمان ها را عناصری اساسی درساختارجوامع انسانی قلمداد می کنند و حتی برخی صاحبنظران را به جای خانواده واحد اصلی اجتماع محسوب میدارند طبیعی است که درچنین فضایی مدیریت سازمان ها درهمه ابعاد و سطوحش دارای اهمیت و حساسیتی بسیار خواهد بود همچنین با توجه به ماهیت و اهمیت موضوع فرهنگ درسازمان ها قابل پیش بینی است که بخش قابل توجهی ازانرژی و سرمایه مدریت سازمان ها باید درحوزه تعالی فرهنگی بکارگرفته شود از سوی دیگر اعتقاد برآنست که اسلام بعنوان دینی جهان گستر مجموعه ای ازاهداف و ارزشها را توصیه می کند تمام ابعاد زندگی بشرشامل مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی را دربرمیگیرد و بنابراین میتوان پیش بینی کرد که بتوان با اتکا به منابع اصیل این آیین انسان ساز اموزه هاییموثر برای مدیریت فرهنگ سازمانی استخراج و بهره برداری نمود دراین مقاله به دنبال یافتن مدل بومیبرمبنای نیازمندیهای خاص جوامع اسلامی جهت تعالی فرهنگی درنظام مدیریت سازمانی تلاش میشود و دراین راه منابع اسلامی بویژه قران کریم مورد کاوش قرارگرفته تا رهنمودها و توصیه های موجود برای طراحی مدلی اسلامی شناسایی شود.