سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام قندی – دانشجوی دکترای عمران- سازه، دانشگاه صنعتی سهند
بهروز رافضی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق استخراج ماتریس سختی دینامیکی برای حرکت وابستهی خمشی- پیچشی تیر تیموشنکوی جدارنازک پرشده با مصالح برشی میباشد. تیر مورد نظر شامل یک لایه خارجی جدارنازک میباشد که توسط مصالح مقاوم در برابر برش پرشده است. حین فرمولبندی اثرات تغییرشکل برشی و اینرسی دورانی برای لایه جدارنازک خارجی در نظر گرفته شده است. بنابراین لایه جدارنازک خارجی دارای صلبیتهای خمشی، تابیدگیwarping) برشی و سن- ونان میباشد در صورتیکه هستهی برشی فقط دارای صلبیتهای برشی و سن- ونان میباشد. استخراج فرکانسهای طبیعی با استفاده از ماتریس سختی دینامیکی به یک مساله ویژه مقدار غیر جبری میانجامد که برای حل آن از الگوریتمWittrick-Williams استفاده شده است. در نهایت با استفاده از مثالهایی صحت تئوری ارائه شده تائید شده است.