سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود عامل سخی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

علاقه بسیاری در سطح جهان به طراحی ایمن لرزهای سدهای خاکی- سنگریزهای در مناطق با لرزهخیزی بالا وجود دارد. رفتار لرزهای سدهای مذکور را میتوان توسط آزمای شهای دینامیکی برجا ( مانند پردازش شتاب نگاش تهای ثبت شده زلزله بر رویسدها) ، رو شهای تجربی (همچون استفاده از میز لرزه، آزمای شهای سانتریفیوژ) و رو شهای عددی برآورد کرد. همانطور که مشخص است رو شهای کلاسیک پردازش سیگنال مانند تبدیل فوریه سریعFFT)و تابع چگالی طیفی توان PSD) دارای محدودی تهای بسیاری در پردازش سیگنا لهای ارتعاشات تصادفی نامانا هستند. رکوردهای انفجار به عنوان یکی از ارتعاشاتتصادفی نامانا هم در فرکانس و هم در شدت شناخته میشوند. در تحقیق حاضر از رکوردهای انفجار ثبت شده بر روی بدنه سد جهت برآورد فرکان سهای مودی سد مسجد سلیمان، بزرگترین سد خاکی- سنگریزهای ایران، استفاده شده است. جهت رسیدن به این منظور از روش نوین پردازش متقاطع توزیع زمان- فرکانسCTFD) بهره گرفته شده است. نتایج ب هدس آمده از این روش با سایر نتایج حاصل از تحقیقات گذشته بر روی این سد مورد مقایسه قرار گرفته است. این مطالعه نشان میدهد روش اخیر منجر به نتایج بهتر و دقیقتر تعیین مشخصات سیستم بر اساس نگاش تهای ثبت شده بر روی سد شده است. بر ایناساس با استفاده از این روش نوین و قدرتمند، مشخصات نگاشت انفجار را میتوان به طور همزمان در دو حوزه زمان و فرکانس ب هدست آورد.