سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پریسا گرانمایه – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی قزوین

چکیده:

به کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیایی و زمانی بین بانک و مشتری و همچنین کاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی و نقل و انتقال پول، افزایش رقابت بین بانک ها و بالا بردن کیفیت خدمات و در نهایت موجب تغییر ساختار هزینهای بانک و بهینه شدن صنعت بانکداری گردیدهاست. پژوهش حاضر با هدف استخراج عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای اعتماد اولیه مشتریان انجام شده است که پس از بررسی مدلهای نظری و تحقیقات پیشین و استخراج شاخصها از مقالات مختلف در راستای اهداف پژوهش این عوامل در چند طبقه کلی تحت عنوان سهولت درکشده، سودمندی درک شده، امنیت درکشده، گرایش به اعتماد و شهرت و اعتبار بانک دسته بندی گردید. روایی پرسشنامه، با استفاده از روایی صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ، تایید گردید. پرسشنامه تدوین شده نمونهای متشکل از ۶۱۰ نفر از مشتریان بانکهای شهرتهران را مورد بررسی قرارمیدهد. با استفاده از روش آماری توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری نشان داد که بین متغیرهای ذکر شده بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای اعتماد اولیه رابطه معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان میدهد که سودمندی درک شده بیشترین تاثیر را در پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای اعتماد اولیه مشتریان دارد.