سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا خرقانیان – دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی فرد –

چکیده:

در این مقاله روشی جهت استخراج عروق در تصاویر شبکیه چشم پیشنهاد م یشود. برای این منظور از کانال سبز تصویر رنگی شبکیه به عنوان ورودی استفاده نموده و آن را به صورت یک رویه توپوگرافیکی مورد آنالیز قرار می دهیم. بر روی رویه توپوگرافیکی نقاط ناودانی به عنوان نقاط کاندید برای مرکز عروق استخراج می گردد. با توجه به اینکه نویز تصویر مانع از استخراج نقاط مرکزی عروق به طور کامل می شود، شکستکی های موجود در رشته عروق بدست آمده در فرآیند بعدی توسط فیلت رهای جهت دار ترمیم می شود. برای این منظور از اطلاعات مربوط به جهت و روشنایی عروق در راستای محتمل برای گسترش عروق استفاده م یکنیم. نتایج تجربی بخوبی کارایی روش پیشنهادی را نشان م یدهد