سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
عباس مهدویان – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا راستی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حمیدرضا جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

بر اساس تجربه زلزلههای گذشته، افزایش شتاب زلزله همواره با خرابی بیشتر سازههای روزمینی، و متناسب با جرم آنها بوده است. در مواقع کم بودن سرعت آسیب قابل توجهی به سازههای خطی و شبکهایمثل خطوط لوله و تونلها وارد نشده است. اثر اینرسی در سازههای خطی و شبکهای از روزمینی به مدفون کاهش پیدا مینماید زیرا در سازههای مدفون رفتار سازه عملا تحت تاثیر رفتار خاک بوده و جرم آن درمقایسه با خاک محیطی خود بسیار ناچیز و قابل اغماض میباشد.در این پژوهش سعی شده است که با توجه به اطلاعات شتابنگاشتی که از زمین لرزههای مختلف در ایران بدست آمده است نسبت به بدست آوردن منحنی ضریب طیفی سرعت برای خاکهای نوعII و I اقدام گردد. برای این منظور، از ۱۵۳ شتابنگاشت افقی خاک نوعI و ۱۶۲ شتابنگاشت افقی خاک نوع IIهر کدام شامل ۲ مؤلفه T و L دریافتی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن استفاده گردید. در نهایت برای هر مجموعه، طیف طراحی میانگین و ۸۴ % بدست آمد. این منحنیهای ضریب طیفی با منحنی طیفی حاصل از زلزلههای مهم ایران و جهان نیز مقایسه شده و اقدام به معرفی منحنی مربوطه برای شرایط خاک یک و دو در ایران شد