سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی نصراصفهانی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد حاجی ابوطالبی – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
محمود سلیمی – استاد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توصیف تغییر شکل های بزرگ همراه با وابستگی نرخ کرنش در لاستیک ها با معادلات ساختاری هایپرالاستیک بیان می شود که این رفتار کشسان با استفاده از توابع انرژی مربوط به هایپر الاستیکبررسی می گردد . در این تحقیق، با استفاده از انجام آزمایشات عملی و همچنین مدل های مختلف تابع پتانسیل، مدل مارلو ۱ به عنوان مدل مناسب هایپرالاستیک برای لاستیک طبیعی تشخیص داده شد وضرایب آن به دست آمد . برای اعتبارسنجی ضرا یب هایپر الاستیکمقادیر فوق به نرم افزارABAQUS داده شده و خروجی های آن با نتایج آزمایشات عملی مقایسه گردید . مقایسه نتایج نشان داد کهمدل مارلو، مدلی مناسب برای توصیف تغییر شکل های بزرگ لاستیک طبیعی بوده و به خوبی می تواند رفتار آن را دنبال کند