سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده ستوده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
علی اکبر پویان – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا ستوده – دانشگاه آزاد اسلامی واحدگناوه

چکیده:

یک رویکرد انسان شناختی درخلاصه سازی متن بوسیله استخراج شباهتهای معنایی جمله با استفاده از سیستم استنتاج فازی ارایه شده است برای ایجادیک خلاصه تعدادی ویژگی از متن استخراج می شود که این ویژگیها درنهایت بیانگر جمله های مهم متن و میزان همبستگی و پیوستگی آنها خواهد بود برای استخراج شباهت معنایی بین دو جمله از یک هستان شناسی به نام وردنت استفاده شده است شباهت معنایی دوجمله براساس همپوشانی و ارتباط دوبدویی کلمه ها درجمله های متن محاسبه شده است برای یافتن میزان همبستگی و پیوستگی جمله ها از چهار پارامتر دیگر نیز استفاده شده است که بیشتر براساس اطلاعات و آماری متن محاسبه شده اند معمولا جمله های برجسته که شامل مفاهیم اصلی متن می باشند درمتن پخش شدها ند واین جمله ها با قرار گرفتن درکنار یکدیگر زنجیره ای از جمله ها را ایجادمی کنند که قویترین همبستگی را با هم دارند پس از اینکه کارهای مقدماتی برروی متن انجام شد و کلمه های غیرضروری و حروف اضافه حذف گردید دسته هایی از جمله ها تشکیل شده و براساس ویژگیهای استخراج شده از متن ارتباطهایی بین جمله های هردسته شکل میگیرد که منجر به ایجاد دنباله ای از جمله های برجسته به عنوان خلاصه می گردد.