سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد سرگلزایی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمدتقی میرمحمدی –

چکیده:

در این مقاله عصاره گیری از هسته انار توسط سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن مطالعه شده است. در این تحقیق با تغییر پارامترهای عملیاتی دما و فشار، دی اکسید کربن به حالت فوق بحرانی رسیده و شدت استخراج و درصد ترکیب روغن متفاوت مورد آزمایش قرارگرفته است. مطابق با ماکزیمم بازده ۲,۶۶ گرم روغن به ازاء ۱۰۰ گرم هسته انار، بعد از ۳ ساعت مقدار استخراج بیش از ۱۸,۸ درصد کل هسته انار رسید. در این تحقیق برای تعیین درصد روغن موجود در هسته انار از دستگاه سوکسیله استخراج به کمک هگزان نرمال استفاده شد و ماکزیمم بازده روغن بعد از ۳ بار تکرار ۱۱,۸ درصد گزارش شد. با انجام آزمایش کروماتوگرافی، ترکیب اسیدهای چرب روغن استخراج شده نشان داد که اسیدهای چرب شاملC و ۲۴ C22 ،C20 ،C18 ،C16در روغن هسته انار موجود می باشد. نهایت یک مدل نفوذ انتقال جرم بین فاز جامد و سیال فوق بحرانی، ضریب نفوذ انتقال جرم و پراکندگی محوری در فاز سیال ارائه وبه کار برده شد. نتایج نشان داد که این مدل با داده های آزمایشگاهی موافقت خوبی نشان می دهد